Letzte Änderung  28. September 2022 12:26

Allierte Besetzung Gemeinschaftsausgabe (Dubletten gestempelt)

  912 913   915 916 917 918 919 920
  922 923 924 925 926 927 928 929  
931 932 933 934 935 936 937      
941 942 943 944 945 946 947   949 950
951 952 953 954 955 956,A956 957 958 959 960
961   963 964     967 968 969 970
                   
                   

Allierte Besetzung Berlin und Brandenburg

1A, 2 A 3A 4A 5A 6A 7A      
                   
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone - Mecklenburg-Vorpommern

  9       13        
          23a        
  29                
                   
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone - Ost-Sachsen

42A 43Aa,B IIa, 44Aa 45A 46A 47A 48A 49A 50A 51xI
52x 53 54 55 56 57 58 59 60  
62 63 64 65 66X 67X   69X   71X
      75Y 76Y 77X,Y   79Y 80Y 81X
      85A 86A 87A B 88A 89A,B 90  
91                  
                   
                   
                   
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone- Thueringen

      95AX,Y 96AX 97AX        
                   
                   

BLOCKS

                   
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone - West-Sachsen

116X,Y 117X,Y 118X,Y 119X,Y 120X 121X 122X 123X 124X,Y 125Y  
126 X, Y 127X Y 128X Y 129 X,Y 130X Y 131X Y 132 X 133X Y 134X,Y 135X,Y  
136X Y 137X Y 138 139 140 141 142 143 144 145  
146 147 148 149 150Y 151Y 152Y 153Y 154Y 155Y  
156x,y 157x 158x 159x 160x 161x 162AXYZ 163AXYZ 164AYZ 165AXY  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

BLOCKS

                   
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone - Allgemeine Ausgaben

        170          
            182 183 184 185
186 187 188 189 190 191 192 193 194 A195
196 197   199     201 202A    
    207 208 209 210 211 212 213 214
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
225 226 227 228 229     232a 233a  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

BLOCKS

                   
                   

Alllierte Besatzung (Franzoesische Zone) Allgemeine Ausgabe

                   
                   
                   

Alllierte Besatzung (Franzoesische Zone) Baden

  2 3 4 5   7 8   10
      14 15 16 17 18   20
21 22 23 24 25     28 29 30
31 32 33 34   36        
    43A   45A         50
51                  

Alllierte Besatzung (Franzoesische Zone) Rheinland-Pfalz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  12 13     16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29  
  32 33 34 35   37 38 39 40
          46     49 50
                   
                   

Alllierte Besatzung (Franzoesische Zone) Baden-Wuerttemberg

1 2 3 4 5     8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24       28    
31 32 33 34            
      44            
                   

Allierte Besetzung Amerikanische und Britische Zone

1x z 2z 3y z 4z 5z 6x z 7a,xz, b,z, c,z 8x z 9x z 10
11 12 13 14 15 16 17   19 20
  22 23 24 25 26 27 28 29 30
31   33     36I,II 37I,II 38I, II 39I,II 40I,II
41I,II 42I,II 43I,II 44 I,II 45I 46I,II 47I,II 48I,II 49IIA49II 50I,II
51I,II                  
                69 70
71 72 73 wg 74 wg, eg 75 wg, eg 76wg 77 wg 78 wg 79 wg 80 wg, eg
  82 wg, eg   84wg 85 wg, eg 86wg 87 wg   89 wg, eg 90 wg, eg
91wg 92 wg, eg 93 wg, eg 94 wg, eg 95wg 96 wg, eg 97 I wg, II wg, eg 98 I wg, II wg 99 II wg 100 IIwg
101 102 103 104   106   108 109