Letzte Änderung  10. November 2023 13:29

Allierte Besetzung Gemeinschaftsausgabe (Fehlliste gestempelt)

                   
      924A B 925A B       929A B  
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Allierte Besetzung Berlin und Brandenburg

                   
                   
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone - Mecklenburg-Vorpommern

8 y                  
                   
                   
                   
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone - Ost-Sachsen

41 43 C                
                   
                   
                80X  
      85D            
                   
                   
                   
                   
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone - Thueringen

  94AY   96AY     99AY, 100 t, x 101 t,x
102 t,x 103 t,x 104 t,x 105 t,x 106 t,x 107AX,AY 108AX,AY 109AX,AY 110AX,AY 111AX,AY
                   

BLOCKS

1 t, x 2 t, x 3AX, AY 4            
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone - West-Sachsen

                 
  127Xz             134Xz 135Xz
136Xz                  
        150X 151X   153X   155X
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

BLOCKS

        5X Y          
                   

Allierte Besetzung Sowjetische Zone - Allgemeine Ausgaben

      169   171   173   175
176 177 178 179 A 179 180 181      
                  195
                   
                   
                   
                   
        239          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

BLOCKS

          6        
                   

Alllierte Besatzung (Franzoesische Zone) Allgemeine Ausgabe

                   
                   
                   

Alllierte Besatzung (Franzoesische Zone) Rheinland-Pfalz

                   
                   
                   
                   
  42A, B 43A, B 44A, B 45A, B          
    Block 1              

Alllierte Besatzung (Franzoesische Zone) Baden-Wuerttemberg

                   
                   
                   
                  40A, B
41A, B 42A, B 43A, B              
    Block 1              

Allierte Besetzung Amerikanische und Britische Zone

                   
                   
                   
                   
                   
  52 II 53 I, II 54 II 55 I, II 56 I, II 57 I, II 58 I, 59 I, II 60 I, II
61 I, II 62 I, II 63 I, 64 I, II 65 I, II   67 I, 68 I, II    
                   
                   
                   
    103 I 104 I 105 I